Album
   
Album title
Kim André Arnesen: TUVAYHUN — Beatitudes for a Wounded World

Performer
Nidarosdomens jentekor
Anita Brevik, conductor
TrondheimSolistene
Ola Lindseth, string orchestra leader
Kirsti Huke, vocal
Mohammed Al-Majzoub, vocal
Hans Fredrik Jacobsen, flutes
Hans-Kristian Kjos Sørensen, cimbalom  
Ruth Potter, harp
Espen Aalberg, percussion
Carl Haakon Waadeland, percussion
Morten Lindberg, balance engineer and recording producer
Catalogue #
2L-171-SABD
EAN13
7041888526520
ISRC-code
NOMPP2205010-180

Disc 1
Hybrid SACD
MCH 5.1DSD
Stereo DSD
RedBook PCM: MQA CD
Disc 2 Pure Audio Blu-ray
2.0 LPCM 192/24
5.1 DTS HD-MA 192/24
7.1.4 Auro-3D 96kHz
7.1.4 Dolby Atmos 48kHz
mShuttle: MQA + FLAC + MP3
Region: ABC - worldwide


Release date
August 2022
Recording date
November 2020 and February 2021
Location
Nidaros Cathedral, Trondheim, Norway
Original source
DXD (352.8kHz/24bit)
 

TUVAYHUN — Beatitudes for a Wounded World

music by Kim André Arnesen lyrics by Charles Anthony Silvestri

Our world is wounded. All around us we see the cracks: the effects of environmental crisis, mass migrations, global pandemic, political polarization, growing income inequality, the rise of authoritarian regimes, unprecedented social change, and reticence or resignation on the part of many to do anything about any of it. And yet, our world is also a place of wondrous beauty, a beauty that surrounds us if we have eyes to see it. More than ever we need messages of hope and unity, messages that remind us of what we already know—that the world is beautiful, that people are beautiful, and if we come together, respect one another, bless one another, and open our hearts to be blessed in return—we might heal the despair, and repair the fractures that are threatening our fragile world.

Recording sessions Photo Gallery

MAGNIFICAT was nominated for a Grammy. LUX won the Grammy. Now there is TUVAYHUN.

In "TUVAYHUN—Beatitudes for a Wounded World" we seek to address this fragility, and the part we are called to play in healing it. "Tuvayhun" in Aramaic is the first word in each of the Beatitudes, "Blessed…" In the Sermon on the Mount from the Gospel of Matthew, Jesus likely spoke this exact word as he pointed out those who were especially blessed in the eyes of God; but his was not a predictable list. He did not say, "Blessed are the big donors" or "Blessed are the Church leadership" or "Blessed are those who pray the loudest.” Instead, he shocked his listeners by blessing not those who have joy, but those who mourn; not the righteous, but those who are poor in spirit; not the powerful, but the peacemakers, and the meek. He blessed the sinners, the broken, the marginalized.

TUVAYHUN responds to each of Jesus' blessings as if to say, "Yes, and…" These new texts illustrate how that blessing applies in the real world. It seems as though Jesus' words two millennia ago still resonate, and the types of people he sought to comfort with his blessings are still in need of that blessing, and the societal shortcomings he drew attention to then are still challenging us today.

The music of TUVAYHUN takes us on a journey through deep emotions and deeply human situations. The music moves in and out, occupying the liminal space between ancient and modern, sacred and profane. We move from semi-liturgical chant to lively folk dance, from rich orchestral layers to stark solos, from the familiar to the exotic, and back again. The music illuminates the many different peoples and experiences the texts evoke, and serves in sonic form as a reminder of the universal and enduring message of the Beatitudes.

One might think that each of the eight verses in the Beatitudes concerns a different group of people: the poor in spirit, the meek, the peacemakers, the merciful. However, these are not eight different groups of people, but instead are eight moral qualities that all of us can possess. We are all in need of these blessings, and we are all called to act as the agents of blessing.

Immersive Audio is a sonic sculpture that you can literally move around and relate to spatially; surrounded by music you can move about in the aural space and choose angles, vantage points and positions. Dolby Atmos and the Auro-3D on this Pure Audio Blu-ray delivers a new standard in immersion, fully enveloping the audience in a cocoon of life-like audio. Recorded in discrete 7.1.4 at DXD resolution.


Vi lever i en såret verden. Overalt omkring oss ser vi sprekkene: effektene av miljøkrise, massemigrasjon, global pandemi, politisk polarisering, økende inntektsulikhet, framveksten av autoritære regimer, sosiale endringer uten sidestykke, og unnvikelse eller resignasjon blant mange når det gjelder hva vi kan gjøre med noe av det. Men likevel er verdenen vi lever i også vidunderlig vakker, med en skjønnhet som omringer oss hvis vi bare har øyne til å se den. Mer enn noensinne trenger vi budskap om håp og samhold, budskap som minner oss om det vi allerede vet – at verden er vakker, at mennesker er vakre, og hvis vi finner sammen, respekterer hverandre, velsigner hverandre, og åpner hjertene våre til å bli velsignet tilbake – kan vi slukke fortvilelsen, og lege bruddene som truer vår sårbare verden.

I «TUVAYHUN – Saligprisninger for en såret verden» ønsker vi å møte denne sårbarheten, og rollen vi har i å lege den. «TUVAYHUN» på arameisk er det første ordet i alle saligprisningene: «Salige …». I Bergprekenen i Matteusevangeliet sa trolig Jesus nettopp dette ordet da han løftet fram dem som er særlig salige i Guds øyne; men listen hans var overraskende. Han sa ikke: «Salige er de store sponsorene» eller «Salige er kirkens ledere» eller «Salige er de som ber høyest». I stedet sjokkerte han publikumet sitt ved å saligprise ikke de glade, men de som sørger; ikke de rettvise, men de som er fattige i ånden; ikke de mektige, men de som skaper fred og de ydmyke. Han saligpriste de syndige, de ødelagte, de marginaliserte.

TUVAYHUN svarer hver av Jesu saligprisninger som for å si: «Ja, og …». Disse nye tekstene illustrerer hvordan velsignelsene gjør seg gjeldende i den virkelige verden. Jesu ord fra to årtusener siden synes fortsatt å gjenklang i vår tid, og de menneskene han ønsket å trøste med sine saligprisninger, trenger fortsatt den velsignelsen, og samfunnets svakheter, som han den gang påpekte, fortsetter å utfordre oss i dag.

Musikken i TUVAYHUN tar oss med på en reise gjennom dype følelser og dypt menneskelige situasjoner. Musikken beveger seg inn og ut, på terskelen mellom det eldgamle og det moderne, det hellige og det profane. Vi beveger oss fra semi-liturgisk messing til energisk folkedans, fra rike orkestrale lag til blottstilte soloer, fra det kjente til det eksotiske, og tilbake igjen. Musikken belyser de mange forskjellige folkeslagene og erfaringene som tekstene vekker, og tjener i lydlig form som en påminnelse om det universelle og evigvarende budskapet i Saligprisningene.

Man kan tenke seg at hvert av de åtte versene i Saligprisningene tar for seg hver sin gruppe: de som er fattige i ånden, de ydmyke, de som skaper fred, de barmhjertige. Disse er imidlertid ikke åtte forskjellige grupper, men snarere åtte moralske kvaliteter som vi alle kan inneha. Alle av oss trenger disse saligprisningene, og vi kalles til å handle ut ifra dem.

All-digital-services PAGE

shop.2L.no

GRAMMY
Best Immersive Audio Album and Best Engineered Album 65th GRAMMY Nominee

 
Navigation Back Forward www.2L.no
REVIEWS

NORWEGIAN INTERNATIONAL
   

Pizzicato
AudioTechniqueHK
Music Frames
Life in Surround
Part Time Audiophile
Chorzeit
Audiophile Style
Stereoplay
AUDIO
Blu-ray.com
HiFi News 1
HiFi News 2
Positive Feedback
HiFi ReviewRelated titles


 

 

Worldwide delivery at shop.2L.no 
ARTWORK These images can be used in editorial context to the products they are related to, with appropriate credit of artwork and photographer.

e-book: Tuvayhun front cover: Tuvayhun inlay card: Tuvayhun Pure Audio Blu-ray: Tuvayhun Pure Audio Blu-ray: Tuvayhun Blu-ray on-screen menu: Tuvayhun Blu-ray on-screen menu: Tuvayhun MKV on-screen menu: Tuvayhun MKV on-screen menu: Tuvayhun Kim André Arnesen, composer 2L logo package

Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Recording sessions (2L-171) TUVAYHUN Morten Lindberg, 2L immersive mastering studio

Artwork Morten Lindberg / Front Cover Photo Blessed are they who Hunger and Thirst (2018) Hyatt Moore / Session photos Ole Wuttudal and Morten Lindberg / Artist photo Ole Wuttudal / Stage Layout Morten Lindberg